Tereny zabudowy usługowej

OGŁOSZENIE

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką numer 352/11 ( obręb 0003, a.m. 6 ) o pow. 0,0996 ha położona przy ul. Świętej Anny numer 33, w Kowarach.

Właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej działką numer 352/11( obręb 0003 ) o pow. 0,0996 ha jest Skarb Państwa- Starosta Karkonoski, zgodnie z Umową Przeniesienia Prawa Użytkowania Wieczystego Repertorium A numer 4934/2012 z dnia 10.05.2012r.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00091268/8.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 352/11 ( obręb 0003 , a.m. 6 ) pow. 0,0996 ha położona w Kowarach przy ul. Św. Anny 33. Działka o kształcie zbliżonym do wydłużonego trapezu, położona w strefie peryferyjnej Kowar między byłą linia kolejową Jelenia Góra – Kamienna Góra a końcowym fragmentem pasa drogowego ul. Św. Anny. Jest to tern po byłym budynku stacji kolejowej Kowary Średnie. Działka płaska, porośnięta trawą i nielicznymi samosiejkami. Na działce znajdują się pozostałości starych fundamentów drewnianego budynku stacyjnego oraz ruiny małego budynku gospodarczego . Na obrzeżu działki wzdłuż ul. Św. Anny rośnie kilka starych drzew. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa ø 80 oraz sieć gazowa ø 80. Na działce znajduje się również węzeł wodny, z którego zasilany jest między innymi budynek numer 31. Działka posiada dojazd utwardzoną ulicą Św. Anny. Brak możliwości nowej zabudowy nieruchomości.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla terenów kolejowych w Kowarach przyjętego Uchwałą nr LXV/288/14 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27.02.2014r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U. 2 tj. o przeznaczeniu podstawowym tereny zabudowy usługowej, o funkcji uzupełniającej : infrastruktura techniczna, zieleń.

Forma sprzedaży:

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu.

Cena wywoławcza : 38.000,00 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

( Do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Mapa ewidencyjna

 

 

Skip to content