Zabudowa mieszkaniowa Wojków

Działka o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta ze ściętymi narożami, położona między potokiem Kalnica a ulicą Wojska Polskiego oraz między działkami zabudowanymi budynkami 4 i 6. Działka płaska położona około 1 m powyżej niwelety ul. Wojska Polskiego oraz terenu przy budynku nr 4 , nieogrodzona. Na działce znajduje się kilka drzew iglastych. Przez teren działki przebiega przyłącze gazowe Ø 32 do budynków 4,4a i 6, przez naroże działki przebiega kabel telefoniczny. Działka posiada dostęp do uzbrojenia i do drogi publicznej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1 przyjętym uchwałą nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 5 marca 2012r., r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem M,U1-7 tj. o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności, tereny zabudowy usługowej. Funkcje te mogą być realizowane rozdzielnie lub łącznie, przeznaczeniu uzupełniającym – infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, zieleń , obiekty małej architektury, parkingi i istniejące garaże.

Cena wywoławcza : 58.300,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100)

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%)

 

Zdjęcie

Zdjęcie

Zdjęcie

Mapa ewidencyjna

Skip to content