Zabudowa mieszkaniowa

Nieruchomości niezabudowana będąca własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczona działką gruntu nr 478 (obręb 0002, a.m. 4) o pow. 0,1370 ha położona w Kowarach przy ul. Jagiellońskiej.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00083675/5.

Opis nieruchomości:

Działka gruntu niezabudowana o kształcie nieregularnym zbliżonym do wydłużonego trójkąta, położona w południowej części osiedla Wojków wzdłuż ul. Jagiellońskiej między potokiem Kalnica a ulicą. Działka z niewielkim spadkiem w kierunku południowym. Południowa część działki położona przy rozwidleniu ulic Jagiellońskiej i Wojska Polskiego porośnięta trawą i samosiejkami. Na szerszej części działki , która wcześniej użytkowana była jako ogródek działkowy znajdują się pozostałości ogrodzenia i ruiny drewnianej altanki. Przez teren działki równolegle do potoku Kalnica przebiega kolektor sanitarny ø200. Pełne uzbrojenie nieruchomości znajduje się w ulicy Wojska Polskiego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1 przyjętym uchwałą nr XXIV/150/12 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 5 marca 2012r., r., nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1MN 1-6 tj. o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz przeznaczeniu równorzędnym : tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w budynkach mieszczących maksimum 4 lokale mieszkalne. Dla terenu 1MN dopuszcza się zagospodarowanie uzupełniające : istniejące budynki wielorodzinne, usługi z zakresu bazy noclegowej dla turystów zajmujące do 50% powierzchni użytkowej budynku, infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, zieleń, wody powierzchniowe, śródlądowe, obiekty małej architektury, ZP, WS. 1-4 – przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej, wody powierzchniowe, śródlądowe- cieki i zbiorniki wodne z naturalna obudowa biologiczną.

Forma sprzedaży:

na własność

Cena wywoławcza : 97.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zdjęcie

Zdjęcie

Mapa ewidencyjna

Skip to content