Zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 149/1 (obręb 1, a.m. 4 ) o pow. 0,0726 ha położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o II ( drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanej będącej własnością Gminy Kowary, oznaczonej działką gruntu nr 149/1 (obręb 1, a.m. 4 ) o pow. 0,0726 ha położonej w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej, który odbędzie się w dniu  26 września 2019 r. o godz. 10 00 w sali konferencyjnej ( II piętro , pok. nr 23 ) Urzędu
Miejskiego w Kowarach przy ul.1 Maja 1a. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu była zamieszczona w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 06.05.2019 r.), który został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie, na stronie internetowej tut. Urzędu oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Kowarach w okresie od 07.05.2019 r. do 27.05.2019 r. Ogłoszenie o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym ( Zarządzenie Nr 97 /2019 ) Burmistrza Miasta Kowary z dnia 24.06.2019 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 25.06.2019 r. do 24.07.2019r. opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie. Ogłoszenie o II ( drugim ) przetargu ustnym nieograniczonym (Zarządzenie Nr 132 /2019 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 14.08.2019 r.), było wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na okres 30 dni począwszy od 16.08.2019 r. do 15.09.2019r. opublikowane na stronie internetowej Urzędu oraz umieszczone w prasie.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:
Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 149/1 (obręb 1, a.m. 4 o pow. 0,0726 ha położona w Kowarach przy ul. Jeleniogórskiej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00029417/3.

3.Opis nieruchomości:
Nieruchomość niezabudowana położona na obrzeżu strefy śródmiejskiej. Działka skrajna, z lekko ściętym narożem o kształcie zbliżonym do prostokąta , położona na terenie nierównym, porośnięta trawą i samosiejkami, Dojazd do działki drogą wewnętrzną gruntową ( działka
numer 148 i 145/3 ) od drogi głównej ul. Jeleniogórskiej. Działka posiada dostęp do uzbrojenia.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 12 listopada 2008r. ze zm., nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem MM/ZP3 tj. przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

5.Forma sprzedaży:
na własność

6.Cena wywoławcza 31.100,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy sto złotych 00/100). (do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium 3.500,00 zł ( słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100).

8.Postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:
Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP O. Kowary nr 80 1020 2124 0000 8102 0011 0684.

Uwagi:

Uchwała Nr XLIV/238/06 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 marca 2006r. ze zm., w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Kowary.

1.Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kowarach na
okres 30 dni począwszy od dnia 16.08.2019 r. do dnia 15.09.2019r. oraz zostanie
opublikowane na stronie internetowej tut. Urzędu oraz zamieszczone w prasie.

2.Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2019r. o godz. 10 00 w Urzędzie Miejskim
w Kowarach przy ul. 1 Maja 1a, sala konferencyjna ( II piętro ).

3.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości
3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100), które winno wpłynąć na konto
depozytowe Urzędu Miejskiego w Kowarach w PKO BP Oddział Kowary nr 08 1020 2124
0000 8002 0011 1641 najpóźniej do dnia 19 września 2019 r.
Na dowodzie wpłaty należy podać nr działki i jej położenie.

4.Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać dokumenty tożsamości, dowód wniesienia
wadium a osoby prawne dodatkowo aktualny wypis z rejestru lub ewidencji działalności
gospodarczej oraz właściwe pełnomocnictwo do udziału w przetargu.

5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik
zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

6.Wadium wpłacone w gotówce przez uczestnika przetargu , który przetarg wygra zalicza się
na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie
stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu
umowy notarialnej, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7.Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) w przypadku wygrania
przetargu zobowiązani są przed zawarciem aktu notarialnego uzyskać zgodę Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości.

8.Burmistrz Miasta Kowary może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

9.Szczegółowe zasady przetargu określa regulamin przetargu.

10.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Referacie
Gospodarki Nieruchomościami, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej (pokój nr 3,
tel. 75 64 39 228).