Działka budowlana

Nieruchomość będąca własnością Gminy Miejskiej Kowary, oznaczona działką gruntu nr 49/13 (obręb 0002, a.m. 3) o pow. 1,9155 ha zabudowanej budynkami użytkowymi położona w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta – Osiedla Wojków w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności zamieszkania oraz obiektów szpitalnych. Działka płaska o kształcie nieregularnym położona u zbiegu ulic Józefa Gielniaka i Sanatoryjnej, od strony południowej przylega do potoku Kalnica. Działka ze spadkiem w kierunku południowym- różnica poziomów między ulicą Sanatoryjną a potokiem Kalnica wynosi około 3m. Północna część działki stanowiąca około 50 % całości jest wypłaszczona. Na części tej znajdują się budynki użytkowe: budynek gospodarczy docelowo wykorzystywany jako garaże i pomieszczenia gospodarcze, budynek po byłej chlewni, mały budynek gospodarczy, szopki drewniane oraz wjazd z ulicy Sanatoryjnej.

Ta część działki porośnięta jest trawą i nielicznymi samosiejkami, poprzecinana jest sieciami uzbrojenia terenu: wodociągami, kablami NN oraz kolektorami deszczowymi odprowadzającymi wody opadowe do potoku Kalnica. Znajduje się tutaj nieczynny wielokomorowy osadnik obsługujący byłą chlewnię oraz dwa szamba. Południowa część działki ze skarpami, poprzecinana nieuregulowanymi ciekami wodnymi odprowadzającymi wodę z wyższych partii osiedla ( najpierw kolektorami deszczowymi z niżej otwartymi ciekami ) okresowo wypełniającymi wodę niecki w tej części działki. Ta część działki porośnięta jest trawą, samosiejkami i starodrzewem. Pełne uzbrojenie znajduje się w ulicy Sanatoryjnej.

Budynek, który wykorzystywany jest docelowo jako garaże i pomieszczenia gospodarcze : budynek parterowy murowany ze stromym dachem i poddaszem z dobudowanymi parterowymi przybudówkami z płaskimi dachami. Stan techniczny budynku średni, powierzchnia użytkowa budynku – 238,63 m2 .

Budynek po byłej chlewni : parterowy murowany ze stromym dachem i poddaszem. Stan budynku zadowalający, powierzchnia użytkowa budynku – 285,90 m2 .

Budynek gospodarczy: parterowy murowany z trzema pomieszczeniami gospodarczymi z poddaszem użytkowym. Stan budynku średni, powierzchnia użytkowa budynku – 57,00 m2. Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia i do drogi publicznej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum edycja 2020 przyjętym Uchwałą nr XXXV/225/2021 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25.02.2021r, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem 2.MU i 1.ZP Teren 2.MU o przeznaczeniu podstawowym : tereny zabudowy mieszkalno- usługowej i uzupełniającym: drogi wewnętrzne. Teren 1.ZP o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni urządzonej i uzupełniającym- infrastruktura techniczna, ciągi pieszo- rowerowe.

Cena wywoławcza : 1.070.000,00 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

zdjęcie nieruchomości

Zarządzenie

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 5

Zdjęcie 6

Zdjęcie 7

Mapa ewidencyjna

Skip to content