DZIAŁKA BUDOWLANA  – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej

DZIAŁKA BUDOWLANA  – tereny zabudowy mieszkalno-usługowej

Działka gruntu nr 49/13 (obręb 0002, a.m. 3) o pow. 1,9155 ha zabudowana budynkami użytkowymi położona w Kowarach przy ul. Sanatoryjnej

Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona w strefie peryferyjnej miasta – Osiedla Wojków w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej o niskiej intensywności zamieszkania oraz obiektów szpitalnych. Działka płaska o kształcie nieregularnym położona u zbiegu ulic Józefa Gielniaka i Sanatoryjnej, od strony południowej przylega do potoku Kalnica. Działka ze spadkiem w kierunku południowym- różnica poziomów między ulicą Sanatoryjną a potokiem Kalnica wynosi około 3m. Północna część działki stanowiąca około 50 % całości jest wypłaszczona. Na części tej znajdują się budynki użytkowe: budynek gospodarczy docelowo wykorzystywany jako garaże i pomieszczenia gospodarcze, budynek po byłej chlewni, mały budynek gospodarczy, szopki drewniane oraz wjazd z ulicy Sanatoryjnej.

Ta część działki porośnięta jest trawą i nielicznymi samosiejkami, poprzecinana jest sieciami uzbrojenia terenu: wodociągami, kablami NN oraz kolektorami deszczowymi odprowadzającymi wody opadowe do potoku Kalnica. Znajduje się tutaj nieczynny wielokomorowy osadnik obsługujący byłą chlewnię oraz dwa szamba. Południowa część działki ze skarpami, poprzecinana nieuregulowanymi ciekami wodnymi odprowadzającymi wodę z wyższych partii osiedla ( najpierw kolektorami deszczowymi z niżej otwartymi ciekami ) okresowo wypełniającymi wodę niecki w tej części działki. Ta część działki porośnięta jest trawą, samosiejkami i starodrzewem. Pełne uzbrojenie znajduje się w ulicy Sanatoryjnej.

Budynek, który wykorzystywany jest docelowo jako garaże i pomieszczenia gospodarcze : budynek parterowy murowany ze stromym dachem i poddaszem z dobudowanymi parterowymi przybudówkami z płaskimi dachami. Stan techniczny budynku średni, powierzchnia użytkowa budynku – 238,63 m2 .

Budynek po byłej chlewni : parterowy murowany ze stromym dachem i poddaszem. Stan budynku zadowalający, powierzchnia użytkowa budynku – 285,90 m2 .

Budynek gospodarczy: parterowy murowany z trzema pomieszczeniami gospodarczymi z poddaszem użytkowym. Stan budynku średni, powierzchnia użytkowa budynku – 57,00 m2.

Nieruchomość posiada dostęp do uzbrojenia i do drogi publicznej.

Ustalenia szczegółowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu oznaczonego symbolem 2.MU

przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkalno – usługowej;

tereny zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć, o ile z ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały nie wynika inaczej, funkcję terenów i obiektów służących działalności z zakresu:

 1. administracji publicznej,

 2. bezpieczeństwa publicznego,

 3. handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej nie przekraczającej 400m2,

 4. gastronomii,

 5. hotelarstwa i turystyki,

 6. ochrony zdrowia i opieki społecznej,

 7. oświaty i nauki,

 8. kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki,

 9. działalności biurowej i zarządzania,

 10. ubezpieczeń i finansów,

 11. poczty, telekomunikacji,

 12. sportu, rekreacji i odnowy biologicznej,

 13. drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze itp.,

nie zaliczonej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Zdjęcie 4

Zdjęcie 6

mapa ewidencyjna

mapa wysokościowa

Skip to content