Działka usługowa.

Działka usługowa

Działka gruntu numer 35/3 (obręb 0003, a.m. 2) o pow. 0,0651 ha położonej w Kowarach przy ul. Lipowej

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu numer 35/3 (obręb 0003, a.m. 2) o pow.0,0651 ha położona w Kowarach przy ul. Lipowej.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00085871/3.

3.Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana położona wzdłuż ul. Lipowej stanowiącej dojazd od strony śródmieścia do osiedla wielorodzinnego Wichrowa Równia i do nowo projektowanego osiedla jednorodzinnego w rejonie ulicy Brzozowej. Działka skrajna o kształcie wydłużonego nieregularnego pięciokąta, krótkim bokiem przylegająca do pasa drogowego ul. Lipowej. Pozostałymi bokami działka graniczy z niezabudowaną działką 35/4 oraz działkami 35/1, 35/2 i 35/9. Działka nieogrodzona, położona około 1,20 m poniżej niwelety ulicy Lipowej, płaska z niewielkim około 0,60 m wysokości i 3,0 m szerokości wzniesieniem przebiegającym w poprzek działki, wzdłuż ulicy Lipowej porośnięta drzewami, krzewami oraz trawą.

W bezpośrednim sąsiedztwie działki osiedle wielorodzinne z pełną infrastrukturą techniczną oraz wzdłuż ulicy Brzozowej zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna szeregowa w realizacji. Dojazd do działki od strony śródmieścia Kowar ulicami Klonową i Lipową oraz od strony obwodnicy ul. Brzozową. Działka nieuzbrojona. Pełne uzbrojenie w ulicy Lipowej i Klonowej.

W przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla jednostki urbanistycznej Kowary Centrum B przyjętym uchwałą nr XXXIII/163/08 Rady Miejskiej w Kowarach w dniu 12.11.2008r., ze zm, nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem U11 tj. o funkcji podstawowej : tereny usług komercyjnych oraz o przeznaczeniu uzupełniającym : nieuciążliwe usługi publiczne, lokale mieszkalne dla właścicieli, obiekty małej architektury, place zabaw dla dzieci, zieleń urządzona, ogrodzenia, urządzenia towarzyszące: urządzenia infrastruktury technicznej, ulice wewnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, zabudowa gospodarcza i garażowa, utwardzone ścieżki piesze i spacerowe.

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza : 63.700,00 (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100).

(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium 7.000,00( słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 ).

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach w Wydziale Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA KOWARY NR 0050.136.2023 archiwum

Zdjęcie Lipowa 35_3

Zdjęcie MAPA 35 3

Skip to content