Nieruchomość niezabudowana (przeznaczenie budowa mieszkaniowa) ul. Wojska Polskiego, Kowary.

OGŁOSZENIE

nieruchomość na sprzedaż, niezabudowana będąca własnością Gminy Miejskiej Kowary,
oznaczonej działką gruntu nr 295/4 (obręb 0002, a.m. 6) o pow. 0,0775 ha położonej
w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego.

1.Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona działką gruntu nr 295/4 (obręb 0002, a.m. 6) o pow.
0,0775 ha położona w Kowarach przy ul. Wojska Polskiego.

2.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej:

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w Jeleniej
Górze prowadzi księgę wieczysta KW numer JG1J/00084939/1.

3.Opis nieruchomości:

Działka o kształcie nieregularnym zbliżonym do prostokąta ze ściętymi narożami, położona
między potokiem Kalnica a ulicą Wojska Polskiego oraz między działkami zabudowanymi
budynkami 4 i 6. Działka płaska położona około 1 m powyżej niwelety ul. Wojska Polskiego
oraz terenu przy budynku nr 4 , nieogrodzona. Na działce znajduje się kilka drzew iglastych.
Przez teren działki przebiega przyłącze gazowe Ø 32 do budynków 4,4a i 6, przez naroże
działki przebiega kabel telefoniczny. Działka posiada dostęp do uzbrojenia i do drogi
publicznej. Korzystanie z wszelkich urządzeń infrastruktury komunalnej i technicznej
wymaga uzgodnienia z dysponentami sieci i obciąża całkowicie nabywcę nieruchomości. W
przypadku, gdy przebiegające sieci i urządzenia występujące na nieruchomości kolidują z
realizacją zamierzonej inwestycji nabywca zobowiązuje się do ich przełożenia własnym
kosztem i staraniem w uzgodnieniu z jednostkami branżowymi i właścicielami sieci.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie
zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. W przypadku ewentualnej potrzeby
okazania granic nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie
geodetą. Okazanie granic nastąpi na koszt nabywcy.

4.Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Kowary dla
jednostki urbanistycznej Kowary Wojków 1 przyjętym uchwałą nr XXIV/150/12 Rady
Miejskiej w Kowarach w dniu 5 marca 2012r., r., nieruchomość położona jest w terenie
oznaczonym symbolem M,U1-7 tj. o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności, tereny
zabudowy usługowej. Funkcje te mogą być realizowane rozdzielnie lub łącznie,
przeznaczeniu uzupełniającym – infrastruktura techniczna, drogi wewnętrzne, zieleń , obiekty
małej architektury, parkingi i istniejące garaże.

5.Forma sprzedaży:

na własność

6.Cena wywoławcza :

55.750,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
(do ceny wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%).

7.Wysokość wadium:

10.000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 ).

8.Postąpienie:

o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie
nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych
dziesiątek złotych.

9.Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Należność za nabytą nieruchomość winna być wpłacona jednorazowo przed zawarciem aktu
notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Kowarach w
PKO BP O. Kowary nr 80 1020
2124 0000 8102 0011 0684.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kowarach
w Wydziale
Rozwoju Miasta (pokój nr 3, tel. 75 64 39 228).

Zarządzenie Burmistrza Miasta Kowary Nr 0050.63.2023 – dokument archiwalny.

Wypis z MPZP

Wyrys z MPZP

Mapa ewidencyja

Mapa 1

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Zdjęcie 3

Skip to content